Oldaltérkép | E-mail
 
 
GYAKORLATI
Igazgyöngyök
MIT TEGYÜNK?
JELEK és CSODÁK
Igei alapok
Utolsó idők
Csodák keresése
Karizmatikus látás
Csodás gondolatok
KÖZEL VAN
GYÜLEKEZET
Gyorslinkek
   
Szavazás
Miért nem fontos gyülekezeteinkben a misszió?
    Nem üdvösség kérdése
    Nem értettük meg Jézus parancsát
    Még soha nem csináltuk
    Lelkileg kiskorúak vagyunk
    Magunk körül forgolódunk
 
Csodás gondolatok
   
 

A CSODÁK

vázlat


A csoda definíciója:

1.     „A vallásos hit vagy a képzelet világában a természeti törvényeknek, a tapasztalásnak ellentmondó      rendkívüli jelenség.

2.     Rendkívüliségével, ritkaságával ámulatba ejtő dolog.” (Magyar értelmező kéziszótár)

 

Ki tehet csodát?

A csoda jobban érdekli az embereket, mint az, amit Isten mond.  Ezt a sátán jól tudja és ki is használja.

 

I. A sátán által tett csodák:

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett , és mondta az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?” (1Móz 3:1)

 

II. Az emberek által tett csodák:

Egyiptomban:

1.     „Vetette Áron az ő vesszejét a Fáraó elé és az ő szolgái elé, és kígyóvá lett. És előhívta a Fáraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Egyiptom írástudói, úgy cselekedtek az ő titkos mesterségükkel. Elvetette ugyanis mindegyik az ő vesszejét és kígyókká lettek; de az Áron vesszeje elnyelte azok vesszejét.” (2Móz 7:10-12)

2.      „Mózes és Áron pedig úgy cselekedtek, amint az Úr parancsolta. És felemelte a vesszőt és megsújtotta a vizet, amely a folyóban volt a Fáraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változott a víz, amely a folyóban volt... De úgy cselekedtek Egyiptom írástudói is az ő varázslásukkal.” (2Móz 7:20-22)

 

Az endori asszony:

„És megkérdezte Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki sem álomlátás, sem az Úrim, sem a próféták által. Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki: Íme, Endorban egy halottidéző asszony elmentek éjjel az asszonyhoz, és monda: Mondj jövendőt nékem halott idézés által, és idézd fel nékem azt, akit mondok néked. És monda az asszony néki: Íme te jól tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy kiirtotta a földről a varázslókat és jövendőmondókat; miért akarod azért tőrbe ejteni az én lelkemet, hogy megöless engem?! 

És megesküdött néki Saul az Úrra, mondván: Él az Úr, hogy e dolog miatt büntetésed nem lesz. Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem. Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott. És szólt az asszony Saulnak, mondván: Miért csaltál meg engem? hiszen te vagy Saul!” (1Sám 28:6-12)

 

Ki jelent meg Sámuel személyében?

„Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.” (2Kor 11:14)

 

Kinek az erejével tehet csodát az ember?

1.     Isten erejével: „Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozott; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemét; és meglátván Pétert, felült.” (Csel 9:40)

2.     Sátán erejével: „Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem.” (1Sám 28:11)

 

Miről különböztethető meg?

1.     Élete tanúskodik: „Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7:19-20)

2.     Kinek engedelmeskedik: „Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?” (Róma 6:16)

 

III. Jézus által tett csodák

1.     „És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiáltott, mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje! És megdorgálta őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiment belőle, és nem ártott néki semmit.” (Lk 4:33-35)

2.     „És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani… És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög; és meggyógyult a gyermek azon órától fogva.” (Mt 17:15-16,18)

Jézus Krisztus második eljövetele előtt a sátán célja a csodákkal, elbűvölni és megtéveszteni az embereket!

3.     „Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Mt 24:5,24)

 

IV. Sátán munkamódszere

„Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; akiknek végük az  ő cselekedeteik szerint lesz.” (2Kor 11:14-15)

 

„Felemelő dolgokra irányítva a figyelmet, az értelemre próbál hatni. Csodálatos, meghökkentő jelenetekkel ragadja meg a képzeletet; a szeretet és a jótékonyság látszatával pedig az érzelmeket is megnyeri.” (Ellen Gould White, Nagy Küzdelem, Advent Kiadó, Budapest, 1991. 492.o.)

 

„És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.” (Jel 16:13-14)

 

„Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a földnek királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában... Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját megillető címre  és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak.” (Ellen Gould White, Nagy Küzdelem, Advent Kiadó, Budapest, 1991. 555.o.)

 

Mi a védpajzs sátán kísértéseivel szemben?

1.     „Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva...” (Mt 4:4)

2.     „Monda néki Jézus: Viszont meg van írva...” (Mt 4:7)

3.     „Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva...” (Mt 4:10)

 

Hogyan védekezhetünk sátán kísértéseivel szemben?

„Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozzák a Szentírást, és szeretik az igazságot.” (Ellen Gould White, Nagy Küzdelem, Advent Kiadó, Budapest, 1991. 556. o.)

Nem a csoda az ismertetőjel

„Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de  belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?” (Mt 7:15-16)

„Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (20.v.)

„Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik... Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7:19,21)

 

Mit fog Jézus keresni mindannyiunknál, amikor eljön?

1. Tettünk-e csodát? 

„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?” (Mt 7:22)

 2. Mekkora értéke van a csodának és a csodatevő embernek Jézus szemében?

„És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.(23.v.)

 

Miért nevezi őket gonosztevőknek?

Megcsalták: magukat és másokat és elhanyagolták azt, ami sokkal fontosabb: „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.” (Mt 23:23)

 

Mi a legnagyobb csoda?

A jellemváltozás:

„Akkor felelt egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7:13-14)

A jellemváltozásnak a földön kell megtörténnie! Isten ezért adja az életet. A kérdés az, hogy mire használom azt fel? Csodák hajszolására, vagy jellemváltoztatásra?


Adventista testvér gondolatai

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by